Občianske právo

Občianske právo patrí medzi odvetvia práva, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobno-majetkové vzťahy. Subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie a dispozičnú autonómiu. Právnu úpravu občianskeho práva môžeme nájsť najmä v zákone č. 40/1964 Z. z.  ale aj v iných predpisoch.

V oblasti občianskeho práva poskytuje naša advokátska kancelária nasledovné služby právnej pomoci:


komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva
vypracovanie žalôb a zastupovanie fyzických a právnických osôb pred súdom
vypracovanie a kontrola zmlúv
vymáhanie pohľadávok
zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
vydanie bezdôvodného obohatenia
susedské spory
ochrana osobnosti
vrátenie daru
náhrada škody spôsobené orgánmi štátnej správy
autorizácia zmluvy advokátom - autorizujeme zmluvy o prevodoch nehnuteľností (kúpna, darovacia, zámenná, o vyporiadaní spoluvlastníctva)
zabezpečenie záväzkov - záložné zmluvy, ručenie, zabezpečovací prevod práva a iné podľa občianskeho práva
neplatnosť právnych úkonov
vypracovanie zmlúv podľa Občianskeho zákonníka (zmluvy o budúcej zmluve, kúpne, darovacie, zámenné, o dielo, o pôžičke, o výpožičke, nájomné, príkazné, o preprave, sprostredkovateľské, a iné)
ochrana vlastníckeho práva 
ochrana osobnosti
ochrana spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
vydržanie nehnuteľnosti, hnuteľných vecí
zastupovanie v exekučnom konaní
postúpenie pohľadávok, prevzatie dlhu, pristúpenie k záväzku, odkupovanie pohľadávok podľa

Advokátska kancelária JUDr. Gabriel Almáši, spol. s.r.o.

Šumavská 3, 821 08 Bratislava

0903 232 230
0903 415 315
02/55 644 444

almasi@almasi.sk
judr.almasiova@gmail.com